Senses Hill – producent świec i wosków zapachowych

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENSES HILL

Data publikacji 15 maja 2018 r.

 

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem senseshill@senseshill.com
Sprzedającym jest Usługodawcą bądź Sprzedającym.
We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą Towarów, realizowaną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym elektronicznie pod adresem e-mail: senseshill@senseshill.com.

1: Definicje

1.1. Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.2. Sprzedawca/ Usługodawca – podmiot dokonujący sprzedaży Towarów w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny za pośrednictwem strony www.senseshill.com, umożliwiający Kupującemu nabycie produktów, które są prezentowane na stronach Sklepu.
1.4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
1.6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

2: Postanowienia wprowadzające

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.senseshill.com
2.2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2.3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
2.4. Sklep internetowy www.bizneszlomem.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Chcąc uzyskać ofertę hurtową, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: senseshill@senseshill.com
2.5. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.
2.6. Wszystkie produkty prezentowane na stronach Sklepu są nowe*, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2.7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

*chyba że zawiera informację o tym, że produkt pochodzi z drugiej ręki

3: Składanie i realizacja zamówienia

3.1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu lub drogą mailową (senseshill@senseshill.com).
3.2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni pola zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który ma być wysłany Towar oraz numer telefonu i adres e-mail.
3.3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
3.4. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
3.5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3.6. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
3.8. Jeśli oferta w sklepie internetowym jest dla Kupującego niewystarczająca, ma on możliwość poproszenia Sprzedawcy o ofertę indywidualną.

4: Odstąpienie od umowy

4.1. Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
4.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
4.4. Jeśli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4.5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.6. Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4.7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres podany przez Sprzedawcę, przed upływem tego terminu.
4.8. W wypadku odstąpienia Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
4.9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4.10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5: Odpowiedzialność za wady

5.1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wady (rękojmia).
5.2. Jeżeli Towar ma wadę Kupujący może:
5.2.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
5.2.2 Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
5.3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy.

6: Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie elektronicznej na adres: senseshill@senseshill.com

6.2. Usługodawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.

7: Zmiana Regulaminu

7.1. Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
7.2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
7.3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

8: Postanowienia końcowe

8.1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w  każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
8.1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.